Aiziet uz aktuālo mēnesi

Šogad Rīgas Kultūru vidusskolas skolotājiem un skolēniem globālās un attīstības izglītības tēmas bijušas saistošas zinātniski pētniecisko darbu tēmu  izvēles un izstrādes gaitā. Skolotājas Sandra Gromska, Elita Krūza, Vada Reķe, Valentīna Sūniņa, Viktorija Budkina un Inguna Granta vadījušas darbus, kuros tiek akcentēti Tūkstošgades attīstības mērķi veselības jomā, pievērsta uzmanību dioksīna radītajām sekām, pētot Baltijas jūrā dzīvojošās zivis, runāts par godīgo tirdzniecību, piedāvājot iepazīties ar smiltsērkšķiem, aktualizēti videi draudzīgi satiksmes līdzekļi, atklāti Latvijas sabiedrības stereotipiskie uzskati par cittautiešiem un citu rasu pārstāvjiem un mudina uz tolerantu attieksmi.

Zinātniski pētnieciskajā darbā  ,,Antibiotiku radītajās komplikācijas‘’ 10.c klases skolniece Ieva Kince pētījumā akcentē Tūkstošgades attīstības mērķus veselības jomā: mazināt bērnu mirstību un uzlabot mātes veselību. Darbs izvirzīts Rīgas pilsētas Skolēnu zinātniskajai konferencei.

8.a klases skolnieks Ingars Stuglis darbā ,,Dižkoki un retie koki Latvijā” pievēršas  Ilgstpējīgai attīstībai un vides saudzēšanai. Darbā ir veikts daudzpusīga izziņas materiāla apkopojums, tā būtiskākā sastāvdaļa ir ekskursijas maršruts skolēnu grupām ,,Dabas taka Rīgā – mūsu dižkoki’’. Vieglāk orientēties takā ļauj krāsains ,,Ceļvedis – dižkoki Rīgā’’.

Globālas vides problēmas savā darbā ,,Dioksīna radītās sekas uz dzīvajiem organismiem’’ risina 10.c klases skolnieks Reinis Lulle. Tēma ir ļoti aktuāla, jo dioksīns izraisa  kancerogēno šūnu veidošanos cilvēka organismā. Latvijas sabiedrība par to ir ļoti maz informēta, ko pierāda darba pētījums. Darbs tiks turpināts, veicot Baltijas jūrā dzīvojošo zivju aknu izpēti.

Mūsdienu aktuālo jautājumu  par godīgo tirdzniecību savdabīgā un ļoti interesantā veidā skar 10.c klases skolniece Sintija Starce, kas gan uzņēmējiem, gan patērētājiem piedāvā iespēju iepazīties ar smiltsērkšķiem darbā ,,Spožais sirgs – smiltsērķis’’. Darbā aplūkotās tēmas tiks sagatavotas publikācijām ,,Latvijas Avīzei’’. Iepriekš minēto darbu vadītāja ir Rīgas Kultūru vidusskolas bioloģijas skolotāja Sandra Gromska.

9.b klases skolnieks Aleksis Apenītis rakstīja zinātniski pētniecisko darbu “Velosipēdu vēsture”, kurā aktualizēja videi draudzīgu alternatīvās satiksmes līdzekli un tā lietošanas ieguvumus sabiedrībai kopumā. Darba vadītāja Elita Krūza.

Savukārt angļu valodas skolotāja Valda Reķe vadījusi 11.a klases skolnieku Annas Lūžnieces, Askolda Meirāna un Aivas Krūmiņas zinātniski pētnieciskos darbus. Anna darbā “Stereotipi un aizspriedumi sabiedrībā” atklāj Latvijas sabiedrību kā stereotipisku uzskatu cilvēkus, kuriem ir radušies ačgārni priekšstati un negatīvi aizspriedumi īpaši pret cittautiešiem un citu rasu pārstāvjiem. Aivas darbs “Kultūru daudzveidība, subkultūru ietekme uz jauniešu dzīvesveidu” rosina saprast, ka ikviens cilvēks ir saistīts ar citiem cilvēkiem un pasaulē notiekošo, aicina uz tolerantu attieksmi pret citādo un motivē respektēt dažādību, kā arī lielu lomu veltī cilvēktiesībām. Askolds veidojis  zinātniski pētniecisko darbu gan cittautu valodniecībā, gan socioloģijā “Frazeoloģismi angļu valodā un to saistība ar globālās attīstības izglītību”. Darbs rakstīts angļu un valsts valodā. Viņš savā darbā pauž daudzu pasaulē atzītu slavenību viedokļus pret rasismu un ar to saistītajām postošajām sekām miljonu cilvēku dzīvēs, kā arī atklāj, kā valoda, frāzes, izteikumi liecina par cilvēka domāšanu.

Arī sākumskolas skolēni tika iesaistīti projektu darbu izstrādē globālā dimensijā, piemēram,  2. b klase veidoja projektu ,,Globalizācijas sākums: Kolumba atklājums, indiāņu dzīve, ieguvums šodienai", ko vadīja skolotāja Valentīna Sūniņa. 2.a klase veidoja projektu ,,Sociālais taisnīgums un Latvijas lielākās pilis". To vadīja  skolotāja Viktorija Budkina, bet 4.klase veidoja projektu ,,Mežs-Latvijas lielākā bagātība un ar to saistītās vides problēmas", ko vadīja Inguna Granta.

Ķeriet idejas un ierosmes! Varbūt aicināsiet kādu no jaunajiem pētniekiem uzstāties attīstības izglītības tēmai veltītā pasākumā savā skolā?

← Atpakaļ

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde