Attīstības izglītība izskan politiskā līmenī

2010.gada 22.oktobrī projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” vidus posma izvērtējuma semināra ietvaros Siguldā tika organizēta paneļdiskusija „Pārmaiņas pasaulē – pārmaiņas izglītībā". Uz diskusiju tika aicināti Latvijas valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” ārzemju un Latvijas partneru organizāciju un projekta atbalstītāju pārstāvji, kā arī citi interesenti, kuriem globālās/attīstības izglītības jautājumi ir aktuāli.

Projekta vadītāja Ilze Saleniece komentē: „Globālās/attīstības izglītības tēmas – ilgtspējīga attīstība, indivīda ietekme un mijdarbība ar pasaulē notiekošo, starpkultūru attiecības, sociālais taisnīgums, nabadzība un bagātība, valstu ekonomiskās attiecības, abpusēji izdevīga sadarbība un citas – ir tēmas, kas attiecināmas uz sabiedrību kopumā un dažādas organizācijas (skolas, fondi, ministrijas, vēstniecības) tās risina dažādos līmeņos un ar dažādiem instrumentiem. Tādēļ svarīgi, kopsavelkot pirmā projekta gada rezultātus, tos apskatīt un analizēt kopā ar izglītības, ārlietu un starpvalstu attiecību profesionāļiem, tādējādi iegūstot pēc iespējas plašāku redzējumu par globālo/attīstības izglītību un attīstības sadarbību”.   

Diskusijā piedalījās LR Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta direktora vietniece Evija Dumpe, LR Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktores vietnieks Dmitrijs Kuļšs un Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece un Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja Inita Juhņeviča, Adams Ransons (Adam Ranson) un Leslija Varnere (Lesly Varner) no Līdsas Attīstības izglītības centra Lielbritānijā, Kristina Hrubanova (Krityna Hrybanova) no Sabiedrības par godīgu tirdzniecību Čehijā, Jānis Ķirpītis no GLEN Latvija, Mārtiņš Mūrnieks no Sorosa fonda – Latvija, Keja Denisa (Key Dennis) un Davida A. Bakstere (Davida A. Baxter) no ASV vēstniecības Latvijā un projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” direktore Iveta Vērse. Diskusiju vadīja izglītības eksperte Inga Pāvula.

Diskusijas ievadā tika akcentēta globālās/attīstības izglītības būtība, kā arī projekta „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” gada laikā paveiktais. Diskusijā tika aktualizēta attīstības izglītības jautājumu izpratne sabiedrībā, nozīme, šķēršļi un izaicinājumi tās integrēšanai Latvijas izglītības sistēmā un sabiedrībā kopumā, kā arī savstarpēji salīdzināta Lielbritānijas, Čehijas un Latvijas pieredze attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomās. Adams Ransons, kura vadītā organizācija ar attīstības izglītību Lielbritānijā darbojas jau vairāk kā 30 gadus, atzīst: „Dažreiz cilvēki domā, ka Apvienotajai Karalistei ir liela pieredze attīstības izglītībā, bet mēs uzskatām, ka esam aptvēruši tikai aisberga redzamo daļu. Tāpēc atzīstam, ka attīstības izglītība ir ilgtermiņa pasākums, attīstības izglītības loma palielināsies un arvien vairāk būs saistīta ar nākotnes izglītību. Mēs esam sasnieguši progresu, bet attīstības izglītība, tāpat kā attīstība, nav tiešs un lineārs process.”

IZM pārstāvis Dmitrijs Kuļšs: „Ir ļoti svarīgi, skatoties ar ikdienas cilvēka acīm, kas ir tas, ko mēs redzam apkārt. Atrast specifisko, labo atbildi „kāpēc?”, kas ir tas, kas pārliecinātu skolotājus, kā ziņas tālāk nesējus, pārliecinātu vecākus, medijus un politiķus. Pat pati doma par to, vai attīstības sadarbība ir iespēja nopelnīt naudu vai tā ir labdarība, svārstās. Vai mēs esam visnabadzīgākie, kam grūti pasaulē? Kā mēs varam vēl kādam palīdzēt? Kāpēc mums tas vispār ir jādara? Atbilde slēpjas jēdzienā „ilgtspēja” - kā mēs varētu ilgtspējīgāk izturēties pret resursiem, pašiem pret sevi. Līdz ar to attīstības sadarbības process ir process, kur tiek sniegts ilgtspējīgs dzīves stils, attīstība sev un tām valstīm, ar kurām tiek strādāts”.

Diskusijas laikā LR Ārlietu ministrijas pārstāve E.Dumpe uzsver informācijas apmaiņas nozīmīgumu, savukārt IZM pārstāve I.Juhņeviča akcentē skolēnu motivācijas jautājumu: „Svarīgi, lai globālās izglītības jautājumi personīgi uzrunā katru, veido izpratni par to, ka esmu vērtīgs un ka ir svarīgi, kā es dzīvoju un ko es daru, kā dzīvot dzīvi mūsu sabiedrībā”.

Diskusijas noslēgumā kā ļoti aktuāls attīstības izglītības integrēšanas jautājums Latvijas skolās, tiek izvirzīts jautājums par kvalitatīvu pedagogu tālākizglītību AI jomā. Šajā ziņā varam informēt, Izglītības attīstības centrs ESF projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” iepirkumu konkursā ir ieguvis tiesības īstenot 24 stundu tālākizglītības programmu Attīstības izglītības projektu izveide un vadība laika periodā līdz 2013.gadam 12 pedagogu grupām visā Latvijā.

Šīs programmas ietvaros IAC piedāvās astoņus attīstības izglītības satura pamatjautājumus: dažādība, cilvēktiesības, savstarpējā mijiedarbība, ilgtspējīga attīstība, vērtības un uzskati, sociālais taisnīgums, konfliktu risināšana, globālā pilsonība. Programmas saturs vērsts uz dalībnieku personīgās pieredzes aktualizēšanu un tās projicēšanu attīstības izglītības globālajā dimensijā. Tās ir būtiskas tēmas nevien priekšmetu apguvē, bet arī ļoti būtiskas klašu audzinātājiem un skolas attīstības plānošanā no sākumsskolas līdz pat vidusskolai. Programmā paredzēta attīstības izglītības aktivitāšu plānošanas, ieviešanas un izvērtēšana metodikas apguve.

Esam ieinteresēti dalīties pieredzē un zināšanās!

← Atpakaļ

Kontaktinfomācija

Izglītības attīstības centrs

Dzirnavu iela 34a – 8,
Rīga, LV - 1010
tālrunis: 67503730,
fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

© 2010. Skolas kā satelīti attīstības izglītībā.Visas tiesības aizsargātas.
Cube – web dizains un izstrāde